SIA “PUZZLE” Priv?tuma politika

1. SIA “Puzzle” (re?istr?ts Latvijas Republikas Uz??mumu re?istr?, re?.nr.LV 40003896148, juridisk? adrese: Miera iel? 54, R?ga, LV-1013, Latvija) (turpm?k – Puzzle), ir P?rzinis, kas izpilda Eiropas Savien?bas Visp?r?g?s datu aizsardz?bas regulas Nr.2016/679 pras?bas Latvij?.

Š? Priv?tuma politika izskaidro, k? Puzzle apstr?d? personas datus, kad tiek izmantoti m?su pakalpojumi. Š? politika attiecas uz visa veida personas datu apstr?di, ko Puzzle iev?c no m?jas lap?m, e-pastu sarakstes,  logr?kiem, anket?m, l?gumiem un citiem avotiem.


Personas datu iev?kšana un izmantošana

2. Neatkar?gi no kuras valsts j?s piek??stat Puzzle pakalpojumiem, personas datu apstr?d? tiek iev?roti Regulas noteikumi. J?s esat inform?ti, ka J?su personas dati Latvij? var tikt apstr?d?ti ar? uz š?s valsts likuma pamata.
3. SIA „Puzzle” inform?, ka nor?dot savu e-pasta adresi, piekr?tat, ka t? tiek iek?auta datu b?z? un uz to var tikt nos?t?ta no interneta vietnes www.ratubirojs.lv pazi?ojums/atg?din?jums par uzs?ktajiem, bet nepabeigtajiem pre?u pas?t?jumiem.
4. J?s esat inform?ts, ka lietojot interneta vietni www.ratubirojs.lv, SIA „Puzzle” vai jebkura treš? persona, kas darbojas www.ratubirojs.lv v?rd?, var apkopot un uzglab?t datus, kas ?auj izsekot un uzskait?t:
4.1. t?mek?a viet?u kop?jo apmekl?jumu skaitu;
4.2. katras konkr?t?s t?mek?a vietnes apmekl?t?ju skaitu;
4.3. www.ratubirojs.lv apmekl?t?ju interneta pakalpojumu sniedz?ju dom?na v?rdus;
4.4. IP adreses;
4.5. citus datus, kuru izmantošanas m?r?is ir sist?mu administr?šanas nol?kos, k? ar? lai kontrol?tu www.ratubirojs.lv interneta vietnes izmantošanu un organiz?tu t?s uzlabošanu.


Personas datu apstr?des m?r?i un tiesiskie pamati

5. SIA “Puzzle” apstr?d? personas datus galvenok?rt š?diem m?r?iem:
Pakalpojumu un distances l?guma, r??inu sagatavošana, nosl?gšana un izs?t?šana
Efekt?vu uz??muma p?rvald?bas procesu nodrošin?šana
Biznesa pl?nošanai un anal?tikai
Person?la atlase un vad?ba
Pieteikumu izskat?šanai un apstr?dei
Jaunumu izs?t?šana
6. SIA “Puzzle” apstr?d? personas datus uz š?diem tiesiskajiem pamatiem:
Ar normat?vo aktu noteikta juridisk? pien?kuma izpilde
Le?it?m?s intereses nodrošin?šanai
L?guma nosl?gšanai vai izpildei
Datu subjekta piekrišana


Personas datu glab?šanas ilgums

7. SIA “Puzzle” glab? personas datus atbilstoši defin?tajiem personas datu apstr?des m?r?iem un normat?vo aktu pras?b?m, kam?r past?v vismaz viens no šiem krit?rijiem:
kam?r ?r?jos normat?vajos aktos noteiktaj? k?rt?b? SIA “Puzzle” var realiz?t savas le?it?m?s intereses;
kam?r SIA “Puzzle” past?v juridisks pien?kums datus glab?t saska?? ar normat?vajiem aktiem;
kam?r ir sp?k? datu subjekta piekrišana attiec?gai personas datu apstr?dei, ja nepast?v cits datu apstr?des likum?gs pamats.


S?kdatnes

8. S?kdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota m?jas lapas lietot?ja datora p?rl?kprogramm?, lai uzlabotu m?jas lapas darb?bu. Saglab?tas s?kdatnes ?auj mums atpaz?t j?su datoru. Atk?rtoti apmekl?jot SIA “Puzzle” m?jas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas m?jas lapas sada?as, s?kdatnes ?auj izvair?ties no atk?rtotas datu ievades.


K?p?c SIA “Puzzle” izmanto s?kdatnes?

9. SIA “Puzzle” izmanto s?kdatnes š?diem m?r?iem:

sesiju p?rvald?bai un lietot?ju autentifik?cijai;

m?jaslapas funkcionalit?tes nodrošin?šanai;

ieg?tu statistikas datus par lapas apmekl?t?ju pl?smu – apmekl?t?ju skaitu, lap? pavad?to laiku;

uzlabotu vietnes darb?bas efektivit?ti.

10. S?kdat?u ietvaros veikt?s personas datu apstr?des tiesiskais pamats ir SIA “Puzzle” le?it?m? interese.

11. SIA “Puzzle” neizmanto s?kdatnes, lai veiktu lietot?ju paradumu izsekošanu, t?p?c SIA “Puzzle” inform? par s?kdat?u izmantošanu, bet neprasa J?su piekrišanu s?kdat?u ievietošanai atbilstoši likuma pras?b?m.

12. SIA „Puzzle ” nesaista lietot?ja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ?auj identific?t šo lietot?ju. Tas noz?m?, ka katra lietot?ja sesija tiks re?istr?ta, ta?u interneta vietnes www.ratubirojs.lv lietot?js paliks anon?ms.


Trešo personu s?kdatnes

13. SIA “Puzzle” m?jas lap? var b?t trešo personu s?kdatnes, it ?paši, Google Analytics. Google Analytics r?ku nodrošina Google Inc. (ASV uz??mums), kuram ir piek?uve š? r?ka v?ktajiem statistikas datiem.


S?kdat?u kontrole

14. Datu subjekts var dz?st s?kdatnes p?c savas izv?les (s?k?ka inform?cija –www.youronlinechoices.com/lv).

15. J?s varat dz?st visas s?kdatnes, kas jau ir saglab?tas J?su dator?, un var noteikt, lai p?rl?kprogramma ne?auj t?s saglab?t. Bet t?d? gad?jum? ir manu?li j?nor?da izv?le katru reizi, kad apmekl?jat vietni, un daži pakalpojumi un m?jas lapas funkcijas var nedarboties.


Personas datu sa??m?ji

16. Likum? noteiktos gad?jumos SIA “Puzzle” var nodot inform?ciju trešaj?m person?m. T?pat SIA “Puzzle” var izmantot ?rpakalpojumus, lai nodrošin?tu efekt?v?ku savu funkciju veikšanu.
17. SIA „Puzzle” interneta vietn? www.ratubirojs.lv apkopotos un uzkr?tos datus informat?vos nol?kos un statistikas veikšanas nol?kos ir ties?ga nodot ar? citiem uz??mumiem. DATI, KAS ?AUTU IDENTIFIC?T PERSONU, ŠAJ? PROCES? NETIEK ATKL?TI UN NETIEK NODOTI TREŠAJ?M PERSON?M, IZ?EMOT PAS?T?JUMUS, KURI VEIKTI AR APMAKSAS VEIDU "L?ZINGS" UN KUR J?P?RBAUDA PERSONAS DATI.
18. Personas dati netiek nodoti uz trešaj?m valst?m.


Piek?uve saviem personas datiem un citas datu subjekta ties?bas

19. Lai sa?emtu inform?ciju par personas datiem, kurus SIA “Puzzle” par Jums apstr?d?, Jums ir j?iesniedz iesniegums:
rakstveid?, iesniedzot SIA “Puzzle” biroj? R?g?, Miera iel? 54, LV-1013, uzr?dot personu apliecinošu dokumentu;
20. Datu subjektam ir ties?bas piepras?t personas datu dz?šanu, personas datu apstr?des ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstr?di, l?gt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
21. SIA “Puzzle” veic sazi?u ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta nor?d?to kontaktinform?ciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).
22. Ja Jums š?iet, ka J?su ties?bas uz personas datu aizsardz?bu ir p?rk?ptas, J?s varat iesniegt s?dz?bu personas datu uzraudz?bas iest?dei.


Ties?bas atsaukt piekrišanu

23. Ja personas datu apstr?de ir uzs?kta un notiek saska?? ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir ties?bas to atsaukt, s?tot atsaukumu uz epastu: info@ratubirojs.lv

24. Piekrišanas atsaukums neietekm? datu apstr?des, kuras veiktas taj? laik?, kad Klienta piekrišana bija sp?k?. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt p?rtraukta datu apstr?de, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

25. Lietot?jam ir ties?bas dz?st savu profilu, par to ats?tot piepras?jumu uz epastu:info@ratubirojs.lv. Š?d? gad?jum? piepras?jums tiek pie?emts tikai, ja tas nos?t?ts no t? paša epasta, uz kuru re?istr?ts lietot?ja profils


Izmai?as Priv?tuma politik?

26. SIA “Puzzle” ir ties?bas jebkur? br?d? izdar?t izmai?as, kuras tiek public?tas interneta vietn? www.ratubirojs.lv.